رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
پروفسور علی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
دکتر کیومرث اسکندری

پروفسور محمد تقی جعفری
معاون پژوهشی
هیات علمی
دکتر کیومرث اسکندری

پروفسور علی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
پروفسور حسین توکل

پروفسور محمد تقی جعفری
معاون پژوهشی
پروفسور عبدالرضا حاجی پور

پروفسور حسن حدادزاده

دکتر اسماعیل حیدری

پروفسور محمد دیناری

دکتر کیومرث زرگوش

پرفسور محمد ژیانی

پروفسور محمد سراجی

پروفسور حسین فرخ پور

دکتر نفیسه فهیمی کاشانی

پروفسور حسن قاضی عسگر

دکتر سیاوش کاظمی

پروفسور کاظم کرمی

پروفسور عزت کشاورزی

دکتر علی حسین کیانفر

دکترغلام حسین محمدنژاد

دکتر محمد محسن مومنی

پروفسور علیرضا نجفی

کارشناسان
جواد فرهادیان
مدیر امور عمومی

کارمند
03133913250
شماره اتاق : 549
حامد ملکوتی خواه
مسئول انبار مواد شیمیایی / کارپرداز

کارمند
تلفن: 03133919028
مطهره ایمان زاده
مسئول دفتر دانشکده شیمی

کارمند
03133912351
شماره اتاق : 2351
مرضیه کشاورز راد
کارشناس پژوهشی دانشکده شیمی

کارمند, کارشناس پژوهشی
شماره اتاق : 03133919032
پروین مرادی

اکرم رضوانی

جمشید محمدی
آزمایشگاه عمومی 1
فریبرز آموزگار
آزمایشگاه تجزیه دستگاهی مرکزی
احسان استخری
آزمایشگاه آلی 2 وآزمایشگاه جدا سازی
بیتا بهروزیان
آزمایشگاه آلی 2
سعید رمضانی
آزمایشگاه تجزیه 3 وتجزیه دستگاهی مرکزی
مریم کریمیان
آزمایشگاه تجزیه 1ومهندسی
اساتید بازنشسته
زنده یاد مرحوم پروفسور امان الله امین زاده

پروفسورغلام عباس پارسافر

دکتر حسین چینی فروشان

آقای محمد امیر خیزی

زنده یاد مرحوم دکتر حسن رحیمی منصور

پروفسور مهران غیاثی

پروفسور بهزاد رضایی

پروفسور محمود تبریزچی

روسای پیشین
پروفسور حسن قاضی عسگر

زنده یاد مرحوم پروفسور امان الله امین زاده

پروفسور محمود تبریزچی

پروفسور بهزاد رضایی

زنده یاد مرحوم پروفسور محمدرضا سعیدی

پروفسور مهران غیاثی

پروفسورغلام عباس پارسافر

پروفسور علی اصغر انصافی
رئیس دانشکده
همکاران سابق

تحت نظارت وف بومی