رفتن به محتوای اصلی
x
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری، الکترودلس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سل های خورشیدی
دکتر محمد محسن
نانو ترموديناميک- ترموديناميک آماري - نانو سيالات و سيالات محدود شده در فضاي نانو - ترموديناميک آماري تساليس
دکتر عزت
طيف سنجي فوتوالکترون- طيف سنجي ليزري- تابش سينکروترون- مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري - شيمي محاسباتي
دکتر حسین
ساخت و ارزیابی پیل های سوختی پلیمری(single cell and stack)- الکترولایزر های تولید هیدروژن- باتری های Li/SOCl2 و اجزای آنها- ساخت وارزیابی انواع کاتالیست های نانو ساختار
دکتر محمد
اشتراک در شیمی فیزیک

تحت نظارت وف ایرانی