رفتن به محتوای اصلی
x
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن - فسفرايليدها- برهمکنش ترکیبات آلی فلزی با بیومولکول ها
دکتر کاظم
طيف سنجي فوتوالکترون- طيف سنجي ليزري- تابش سينکروترون- مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري - شيمي محاسباتي
دکتر حسین
سنسورها و بيوسنسورها- توسعه منابع جدید انرژی- آناليز مقادير بسيار کم- آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي - استفاده از تکنولوژی نوری انرژی های نوین- نانومواد در پیل های سوختی و ذخیره سازی انرژی
دکتر علی اصغر
اشتراک در مدیر گروه

تحت نظارت وف ایرانی