رفتن به محتوای اصلی
x
کاتاليز-مکانيسم واکنشها -نانو ساختار-محاسبات شيمي کوانتومي -سوخت
دکتر عبدالحسین
نانو ترموديناميک- ترموديناميک آماري - نانو سيالات و سيالات محدود شده در فضاي نانو - ترموديناميک آماري تساليس
دکتر عزت
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن - فسفرايليدها- برهمکنش ترکیبات آلی فلزی با بیومولکول ها
دکتر کاظم
طيف سنجي فوتوالکترون- طيف سنجي ليزري- تابش سينکروترون- مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري - شيمي محاسباتي
دکتر حسین
اشتراک در استاد

تحت نظارت وف ایرانی