رفتن به محتوای اصلی
x
کاتاليز-مکانيسم واکنشها -نانو ساختار-محاسبات شيمي کوانتومي -سوخت
دکتر عبدالحسین
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
دکتر بهزاد
طيف سنجي تحرک يوني- ليزر اسپکتروسکوپي - طيف سنجي جرمي زمان پرواز- تابش سينکروترون- دستگاهوري علمي
دکتر محمود
اشتراک در هیات علمی

تحت نظارت وف ایرانی