رفتن به محتوای اصلی
x
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری، الکترودلس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سل های خورشیدی
دکتر محمد محسن
شیمی مواد، نانو شیمی، تهیه اکسیدهای فلزی از الکوکسید های فلزی، تهیه و شناسایی کمپلکس‌های قندی، تهیه و شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس‌های فلزی
دکترغلام حسین
لومینسانس شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت-آنالیز نمونه های زیستی
دکتر کیومرث
اشتراک در دانشیار

تحت نظارت وف ایرانی