رفتن به محتوای اصلی
x
روشهای ريز استخراج - آناليز های مقادير بسيار کم - کروماتوگرافی- آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
دکتر محمد
لومینسانس شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت-آنالیز نمونه های زیستی
دکتر کیومرث
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
دکتر بهزاد
اشتراک در شیمی تجزیه

تحت نظارت وف ایرانی