رفتن به محتوای اصلی
x
دکتر محمد محسن
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری، الکترودلس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سل های خورشیدی
شماره اتاق
517
اطلاعات تماس
تلفن: 03133913273
دسته بندی کلی

تحت نظارت وف ایرانی