رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

دکتر فاطمه داور

شیمی معدنی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • تلفن : 03133913289
شماره اتاق : 550
دکتر محمد سراجی

شیمی تجزیه
هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913248
شماره اتاق : 536
دکتر کیومرث اسکندری

شیمی فیزیک
هیات علمی, دانشیار
 • تلفن : 03133913255
شماره اتاق : 538
دکتر علی اصغر انصافی

شیمی تجزیه
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • تلفن : 03133913269
شماره اتاق : 534
دکتر کیومرث اسکندری

هیات علمی, دانشیار
 • تلفن : 03133913255
شماره اتاق : 538
دکتر حسین توکل

مدیر گروه, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913241
شماره اتاق : 503
دکتر معصومه جدیدی نژاد

هیات علمی, استادیار
 • 03133913261
شماره اتاق : 553
دکتر محمد تقی جعفری

هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913259
شماره اتاق : 531
دکتر حسن حدادزاده

هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913240
شماره اتاق : 552
دکتر اسماعیل حیدری

معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • تلفن: 03133913249
شماره اتاق : 516
دکتر فاطمه داور

سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • تلفن : 03133913289
شماره اتاق : 550
دکتر محمد دیناری

رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913270
شماره اتاق : 532
دکتر کیومرث زرگوش

هیات علمی, دانشیار
 • تلفن: 03133913287
شماره اتاق : 519
دکتر محمد سراجی

هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913248
شماره اتاق : 536
دکتر حسین فرخ پور

معاون پژوهشی, مدیر گروه, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913243
شماره اتاق : 502
دکتر نفیسه فهیمی کاشانی

هیات علمی, استادیار
 • 03133913285
شماره اتاق : ۵۲۱
دکتر سیاوش کاظمی

هیات علمی, استادیار
 • تلفن: 03133913282
شماره اتاق : 520
دکتر کاظم کرمی

مدیر گروه, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913239
شماره اتاق : 513
دکتر عزت کشاورزی

هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913281
شماره اتاق : 514
دکتر علی حسین کیانفر

هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913245
شماره اتاق : 501
دکترغلام حسین محمدنژاد

هیات علمی, دانشیار
 • تلفن: 03133913279
شماره اتاق : 515
دکتر سینا مرحبائی

هیات علمی, استادیار
 • 03133913257
شماره اتاق : 516
دکتر محمد محسن مومنی

سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • تلفن: 03133913273
شماره اتاق : 517
دکتر علیرضا نجفی

هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913256
شماره اتاق : 551
فریبرز آموزگار
آزمایشگاه تجزیه دستگاهی مرکزی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
 • تلفن: 03133913275
مطهره ایمان زاده
مسئول دفتر دانشکده شیمی
کارمند
 • 03133912351
شماره اتاق : 2351
بیتا بهروزیان
آزمایشگاه آلی 2
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • تلفن: 03133913283
مهدی جواهری
آزمایشگاه عمومی 2 وتجزیه 2
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • تلفن: 03133913251
مهسا داورزاده

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • ۰۳۱۳۳۹۱۳۲۶۴
شماره اتاق : ۵۰۷
اکرم رضوانی

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
 • تلفن: 03133913246
سعید رمضانی
آزمایشگاه تجزیه 3 وتجزیه دستگاهی مرکزی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • تلفن: 03133913275
جواد فرهادیان
مدیر امور عمومی
کارمند, همکاران سابق
مریم کریمیان
آزمایشگاه تجزیه 1ومهندسی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • تلفن: 03133913290
مرضیه کشاورز راد
کارشناس پژوهشی دانشکده شیمی
کارمند, کارشناس پژوهشی
شماره اتاق : 03133919032
جمشید محمدی
آزمایشگاه عمومی 1
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • تلفن: 03133913319
پروین مرادی

کارمند, کارشناس آموزشی
 • تلفن: 03133913271
حامد ملکوتی خواه

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • تلفن: 03133919028
دکتر مهدی امیرنصر

شیمی معدنی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
زنده یاد مرحوم دکتر امان الله امین زاده

شیمی معدنی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
دکتر علی اصغر انصافی

شیمی تجزیه
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • تلفن : 03133913269
شماره اتاق : 534
دکتر غلام عباس پارسافر

شیمی فیزیک
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
دکتر محمود تبریزچی

شیمی تجزیه
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913272
شماره اتاق : 518
دکتر حسین چینی فروشان

شیمی معدنی
بازنشسته, دانشیار
 • تلفن:
دکتر عبدالرضا حاجی پور

شیمی آلی
بازنشسته, استاد
 • نلفن: 03133913262
شماره اتاق : 554
دکتر تقی خیامیان

شیمی تجزیه
بازنشسته, هیات علمی, استاد
آقای محمد امیر خیزی

شیمی آلی
بازنشسته, مربی
دکتر عبدالحسین دباغ

شیمی آلی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
زنده یاد مرحوم دکتر حسن رحیمی منصور

شیمی تجزیه
بازنشسته
دکتر بهزاد رضایی

شیمی تجزیه
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913268
شماره اتاق : 530
زنده یاد مرحوم دکتر محمدرضا سعیدی

شیمی آلی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی
دکتر یوسف غایب

شیمی فیزیک
رؤسای پیشین, بازنشسته, دانشیار
دکتر مهران غیاثی

شیمی آلی
رؤسای پیشین, بازنشسته, استاد
 • تلفن: 03133913254
شماره اتاق : 537
دکتر حسن قاضی عسگر

شیمی تجزیه
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • تلفن : 03133913260
شماره اتاق : 535
دکترثریا مقدادی

شیمی معدنی
بازنشسته, استادیار
دکتر شادپور ملک پور

شیمی آلی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
دکتر بیژن نجفی

شیمی فیزیک
بازنشسته, هیات علمی, استاد
زنده یاد مرحوم دکتر امان الله امین زاده

شیمی معدنی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
دکتر مهران غیاثی

شیمی آلی
رؤسای پیشین, بازنشسته, استاد
 • تلفن: 03133913254
شماره اتاق : 537
دکتر غلام عباس پارسافر

شیمی فیزیک
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
دکتر یوسف غایب

شیمی فیزیک
رؤسای پیشین, بازنشسته, دانشیار
زنده یاد مرحوم دکتر محمدرضا سعیدی

شیمی آلی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی
دکتر مهدی امیرنصر

شیمی معدنی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
دکتر حسن قاضی عسگر

شیمی تجزیه
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • تلفن : 03133913260
شماره اتاق : 535
دکتر بهزاد رضایی

شیمی تجزیه
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913268
شماره اتاق : 530
دکتر شادپور ملک پور

شیمی آلی
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
دکتر محمود تبریزچی

شیمی تجزیه
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913272
شماره اتاق : 518
فریبرز آموزگار
آزمایشگاه تجزیه دستگاهی مرکزی

کارمند, کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
 • تلفن: 03133913275
سیروس خواجه زاده

شیمی فیزیک
کارشناس آزمایشگاه, همکاران سابق
دکتر محمد ژیانی

شیمی فیزیک
همکاران سابق, استاد
 • تلفن: 03133913263
شماره اتاق : 533
اکرم عزیزی
کارمند

همکاران سابق
جواد فرهادیان
مدیر امور عمومی

کارمند, همکاران سابق

تحت نظارت وف ایرانی