رفتن به محتوای اصلی
x
دکتر کاظم
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن - فسفرايليدها- برهمکنش ترکیبات آلی فلزی با بیومولکول ها
شماره اتاق
513
اطلاعات تماس
تلفن: 03133913239
دسته بندی کلی

تحت نظارت وف ایرانی