رفتن به محتوای اصلی
x

کنگره بین المللی و نمایشگاه مجازي نمک زدایی از آب هـاي شور: کاربرد فناوریهاي پیشـرفته در تصـفیه آبهاي غیر متعارف براي منـاطق تحت تنش آبی

پوستر

با سلام

احتراماً، به استحضار میرساند سومین " کنگره بین المللی و نمایشگاه مجازي نمک زدایی از آب هـاي شور: کاربرد فناوریهاي پیشـرفته در تصـفیه آبهاي غیر متعارف براي منـاطق تحت تنش آبی" در تاریـخ 23 الی 25 شـهریور ماه 1400 توسط دانشگاه سیسـتان و بلوچسـتان و سازمـان پژوهشـهاي علمی و صـنعتی برگزار می گردد.

تحت نظارت وف بومی