رفتن به محتوای اصلی
x
طيف سنجي فوتوالکترون- طيف سنجي ليزري- تابش سينکروترون- مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري - شيمي محاسباتي
دکتر حسین
روشهای ريز استخراج - آناليز های مقادير بسيار کم - کروماتوگرافی- آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
دکتر محمد
ساخت و ارزیابی پیل های سوختی پلیمری(single cell and stack)- الکترولایزر های تولید هیدروژن- باتری های Li/SOCl2 و اجزای آنها- ساخت وارزیابی انواع کاتالیست های نانو ساختار
دکتر محمد
لومینسانس شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت-آنالیز نمونه های زیستی
دکتر کیومرث
شیمی معدنی- بیوشیمی و نانوبیوشیمی معدنی- شیمی ارگانومتالیک- مواد پیشرفته و کاتالیست ها- شیمی صنعتی
دکتر حسن
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها- مگنتوشیمی
دکتر فاطمه

تحت نظارت وف ایرانی