رفتن به محتوای اصلی
x

محل برگزاری کوئيز شیمی عمومی مهندسی

امتحان میان ترم شیمی عمومی در تاریخ سه شنبه ۳۰ آبانماه ساعت ۱۷ و به صورت تستی برگزار خواهد شد.

محل برگزاری آزمون با توجه به شماره دانشجویی در فایل پیوست قابل دسترسی است.

دانشجویان پس از یافتن شماره دانشجویی خود در لیست ضمیمه شده بایستی با توجه به شماره لیست  در صندلی با شماره متناظر در محل برگزاری آزمون حاضر باشند؛ در غیر اینصورت حضور غیاب آنها انجام نشده و با ثبت غیبت جلسه آزمون برگه میان ترم آنها تصحیح نخواهد شد.

همراه آوردن ماشین حساب در جلسه امتحان الزامی است.

استفاده از ماشین حساب تلفن همراه ممنوع بوده و به منزله تقلب لحاظ خواهد شد.

فایل
پیوست اندازه
فایل پیوست 186.1 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی