رفتن به محتوای اصلی
x

لیست دروس ثبت نامی مقطع کارشناسی ارشد جديدالورود ۱ - ۴۰۰

 

لیست دروس ثبت نامی مقطع کارشناسی ارشد جديدالورود 1- 400

گرايش شيمی آلی- دروس ارائه شده ترم 1-00

 

گرايش شيمی معدنی- دروس ارائه شده ترم 1-00

شماره و گروه درس

نام درس

واحد

شماره و گروه درس

نام درس

واحد

2112525

شيمی آلی پيشرفته

3

2116571

شيمی معدنی پيشرفته

3

2112728

طیف سنجی مولکولی

3

2116574

کاربرد تئوری گروه ها

3

 

يک درس پيشرفته ديگر*

3

 

يک درس پيشرفته ديگر*

3

08-9010888

کارگاه ايمني و بهداشت عمومی

0

 

08-9010888

کارگاه ايمني و بهداشت عمومی

0

مدیر گروه آقای دکتر توکل- شماره تماس 33913241-031

 

مدیر گروه آقای دکتر کیانفر- شماره تماس 33913245-031

 

گرايش شيمی تجزیه- دروس ارائه شده ترم 1-00

 

گرايش شیمی فیزیک- دروس ارائه شده ترم 1-00

شماره و گروه درس

نام درس

واحد

شماره و گروه درس

نام درس

واحد

2118582

شیمی تجزیه پیشرفته

3

2114551

شیمی فیزیک پیشرفته

3

2118583

روش های فیزیکی و شیميایی جداسازی

3

 

يک درس پيشرفته ديگر*

3

 

يک درس پيشرفته ديگر*

3

2114554

سینتیک شیميایی پیشرفته

3

08-9010888

کارگاه ايمني و بهداشت عمومی

0

 

08-9010888

کارگاه ايمني و بهداشت عمومی

0

مدیر گروه آقای دکتر سراجی-   شماره تماس 33913248-031

 

مدیر گروه سرکار خانم دکتر کشاورزی- شماره تماس 33913281-031 و 09133288277

 

گرايش نانو شیمی-دروس ارائه شده ترم 1-00

 

شماره و گروه درس

نام درس

واحد

2110520

روش های سنتز مواد نانو ساختار1

3

2110522

شیمی نظری ساختارهای نانو

3

2110521

شناسايی و تعيين ساختار نانو مواد

3

08-9010888

کارگاه ايمني و بهداشت عمومی

0

مدیر گروه آقای دکتر ديناری- شماره تماس 33913270-031

 

*- منظور از يک درس پيشرفته دیگر یکی از دروس : شیمی آلی پیشرفته- شیمی معدنی پیشرفته- شیمی تجزیه پیشرفته- شیمی فیزیک پیشرفته است

دانشجویان گرامی لطفا شماره و گروه درس را به دقت وارد نمایید.

تحت نظارت وف ایرانی