رفتن به محتوای اصلی
x

روش های درخواست پسادکتری

با سلام،

روشهاي پذيرش پژوهشگر پسادكترا، درحال حاضردرخواستهاي پسادكترا در قالب طرحهاي زير انجام مي شود:

1- طرحهاي شهيد چمران كه از طريق بنياد ملي نخبگان انجام مي شود و شرايط آن در سايت مذكور درج شده است. متقاضيان با مراجعه به اين سايت درصورتي كه داراي شرايط لازم باشند مي توانند مراحل ثبت نام را انجام دهند.

https://bmn.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%85…

 

2- طرح سرآمدان: زير نظر فدراسيون سرآمدان علمي ايران، همانند طرحهاي بنياد ملي نخبگان، متقاضيان با مراجعه به اين سايت درصورتي كه داراي شرايط لازم باشند  مراحل ثبت نام را انجام مي دهند.

.https://isef.ir/page/5241

3- طرحهاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور كه فرمهاي آن از سايت معاونت پژوهشي قابل دريافت است و پس از امضا و تأييد معاونت پژوهشي متقاضيان مي توانند مراحل ثبت نام در سامانه صندوق را انجام دهند.

فرم درخواست پسا دكتراي صندوق حمايت از پژوهشگران: https://research.iut.ac.ir/fa/dgr/1766

 صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور:

https://insf.org/fa/page/124/%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1…

4- طرحهاي صنعتي كه حقوق پژوهشگر از طريق اعتبارات طرح پژوهشي استاد ميزبان پرداخت مي شود. متقاضيان با تكميل فرم مربوطه و ارائه آن به معاونت پژوهشي، پس از تأييد و امضاي قرارداد مي توانند فعاليت خود را انجام دهند.

https://research.iut.ac.ir/sites/research/files/1401-05/%D8%AF%D8%B1%D8…

 

 

تحت نظارت وف ایرانی