رفتن به محتوای اصلی
x

تاييد گواهی معدل در پيشخوان خدمت

با سلام
احتراما، به استحضار می رساند فرايند درخواست گواهي معدل جهت دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسی ارشد كه در آزمون دكتری پذيرفته شده اند و نياز به مدرك جهت ثبت نام دارند در پيشخوان خدمت سيستم گلستان فعال گرديده است. گردش آن به اينصورت است كه پس از درخواست دانشجو در پيش خوان خدمت چنانچه دانشجو فارغ التحصيل باشد مستقيما براي كارشناس تحصيلات تكميلي ارسال می شود، ولي اگر وضعيت ايشان همچنان مشغول به تحصيل باشد جهت تاييد فارغ التحصيلی به كارشناس تحصيلات تكميلی دانشكده ارسال شده و پس از آن بقيه مراحل توسط كارشناس تحصيلات تكميلی و چاپ گواهی توسط دانشجو انجام خواهد شد.

تحت نظارت وف بومی