کارمندان

مدير امور عمومي
سعيد الماسی

Tel:

3913258

Fax:

3912350

Email:

تکنسین آزمایشگاه
سعید بابایی

Tel:

3913274

Fax:

3912350

Email:

کارشناس آزمایشگاه
بيتا بهروزيان

آزمایشگاه شیمی آلی

تلفن :

3913283

آدرس پست الکترونیکی :

کارشناس آزمایشگاه
مهدي جواهري

آزمایشگاه شیمی عموی2وتجزیه 2

تلفن :

3913251

آدرس پست الکترونیکی :

کارشناس آزمایشگاه
سيروس خواجه زاده

آزمایشگاه شیمی فیزیک

تلفن :

3913270

آدرس پست الکترونیکی :

متصدی امور دفتری
اکرم رضوانی

Tel:

3912351-3913252

Fax:

3912350

Email:

کارشناس پژوهشی
فرشته رهنما

Tel:

031-33919032

Fax:

031-33912350

Email:

frahnama@.of.iut.ac.ir

کارشناس آموزش
پریوش ریحانی

Tel:

031-133913271

Fax:

.031-3913250

Email:

کارشناس کامپیوتر
محمود غريبي

Tel:

33913278

Fax:

33912350

Email:

gharibi@of.iut.ac.ir

کارشناس آزمایشگاه
مريم کريميان

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

تلفن :

3912350

آدرس پست الکترونیکی :

کارشناس آزمایشگاه
جمشيد محمدی

آزمایشگاه شیمی عموی

تلفن :

33913319

آدرس پست الکترونیکی :

کارشناس تحصیلات تکمیلی
الهام موذنی

Tel:

031-33913246

Fax:

.031-33912350

Email:

moazzeni@cc.iut.ac.ir

جمعدار
عليرضا نافذ

Tel:

03133913250

Fax:

Email:

سفارشات
حامد ملکوتی خواه

Tel:

Fax:

Email: