سعيد الماسی
مدیر امور عمومی
مدیر امور عمومی
تلفن:
03133913258
سعيد بابایی
مسئول فنی
مسئول فنی
تلفن:
03133913274
بيتا بهروزيان
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه آلی 2
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه آلی 2
تلفن:
03133913283
مهدي جواهري
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه عمومی 2 وتجزیه 2
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه عمومی 2 وتجزیه 2
تلفن:
03133913251
سيروس خواجه زاده
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1و2 ومهندسی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1و2 ومهندسی
تلفن:
03133913270
اکرم رضوانی
منشی دانشکده
منشی دانشکده
تلفن:
03133912351
فرشته رهنما
کارشناس پژوهشی
کارشناس پژوهشی
frahnama@.of.iut.ac.ir
تلفن:
03133919032
پریوش ریحانی
کارشناس آموزشی
کارشناس آموزشی
تلفن:
03133913271
محمود غريبي
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس کامپیوتر
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس کامپیوتر
Email: gharibi@of.iut.ac.ir
تلفن:
03133913278
مريم کريميان
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه تجزیه 1ومهندسی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه تجزیه 1ومهندسی
تلفن:
03133913290
جمشيد محمدی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه عمومی 1
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه عمومی 1
تلفن:
03133913319
الهام موذنی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی
moazzeni@cc.iut.ac.ir
تلفن:
Email :moazzeni@cc.iut.ac.ir 03133913246
عليرضا نافذ
انباردار
انباردار
تلفن:
03133913250
حامد ملکوتی خواه
مسئول خرید
مسئول خرید
تلفن:
03133919028
عبدالوحید براتی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه آلی 2 وجداسازی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه آلی 2 وجداسازی
تلفن:
03133913251
فریبرز آموزگار
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه تجزیه دستگاهی مرکزی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه تجزیه دستگاهی مرکزی
تلفن:
03133913275
سعيد رمضانی
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی معدنی 1و2
تلفن:
03133913275