دکترکیومرث اسکندری
هیات علمی
استادیار
معاون آموزشی
03133913255
پریوش ریحانی
کارمند
03133913271
کارشناس آموزشی