دکتر محمد دیناری
هیات علمی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
03133913270
اکرم رضوانی
کارمند
03133913246
کارشناس تحصیلات تکمیلی