دکتر محمد دیناری
هیات علمی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
Email: dinari@cc.iut.ac.ir 03133913270
الهام موذنی
کارمند
Email :moazzeni@cc.iut.ac.ir 03133913246
کارشناس تحصیلات تکمیلی