دکتر محمد دیناری
هیات علمی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
Email: dinari@cc.iut.ac.ir 03133913270
اکرم رضوانی
کارمند
03133912346
کارشناس تحصیلات تکمیلی