دستورالعمل و استایل رسم فرمولهای شیمیایی در پایان نامه ها (باتوجه به ضرورت رعایت فرمت یکسان در رسم شکلها و فرمولهای شیمیایی در پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی استایل طراحی شده زیر را دانلود کرده و برای رسم از نرم افزار Chem Office استفاده نمایید.)

شيوه نامه تدوين چكيده مبسوط لاتين رساله دكتري

فرمت چكيده انگليسي پايان نامه كارشناسي ارشد

شيوه نامه تدوين پايان نامه و رساله

مهلت انجام اصلاحات پایان نامه و رساله پس از برگزاری جلسه دفاع