پروفسور شادپور ملک پور
استاد
شیمی پلیمر- نانوکامپوزیت ها- پلیمرهای زیست تخریب پذیر
Email: mallak@iut.ac.ir
تلفن:
03133913267
پروفسور حسن قاضی عسگر
استاد
شیمی صنعتی- سوخت های زیستی و مواد افزودنی- سیال های فوق بحرانی
Email: ghazi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913260
پروفسور مهران غیاثی
استاد
کاتاليست هاي ناهمگن - حذف آلاينده ها - اصلاح سطح جاذب ها - رهایش دارو
Email: mghiaci@iut.ac.ir
تلفن:
03133913254
دکتر یوسف غایب
دانشیار
شبيه سازي مولکولي- خواص انتقالي- ترموديناميک نانو مواد
Email: ghayeb@iut.ac.ir
تلفن:
03133913285
پروفسور محمد رضا سعیدی
تلفن:
پروفسور بهزاد رضایی
استاد
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
Email: rezaei@iut.ac.ir
تلفن:
03133913268
پروفسور محمود تبریزچی
استاد
طيف سنجي تحرک يوني- ليزر اسپکتروسکوپي - طيف سنجي جرمي زمان پرواز- تابش سينکروترون- دستگاهوري علمي
Email: m-tabriz@iut.ac.ir
تلفن:
03133913272
پروفسور غلام عباس پارسافر
استاد
تلفن:
مرحوم پروفسور امان الله امین زاده
استاد
تلفن:
پروفسور مهدی امیر نصر
استاد
amirnasr@cc.iut.ac.ir
تلفن: