پروفسور شادپور ملک پور
استاد
Email: mallak@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913267
پروفسور حسن قاضی عسگر
استاد
شیمی صنعتی سوخت های زیستی و مواد افزودنی
Email: ghazi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913260
پروفسور مهران غیاثی
استاد
کاتاليزورهاي ناهمگن -حذف آلاينده ها -اصلاح سطح جاذبها -رهانش دارو
Email: mghiaci@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913254
دکتر یوسف غایب
دانشیار
شبيه سازي مولکولي-خواص انتقالي-ترموديناميک نانو مواد
Email: ghayeb@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913285
پروفسور محمد رضا سعیدی
تلفن:
پروفسور بهزاد رضایی
استاد
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
Email: rezaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913268
پروفسور محمود تبریزچی
استاد
طيف سنجي تحرک يوني-ليزر اسپکتروسکوپي -طيف سنجي جرمي زمان پرواز-تابش سينکروترون-دستگاه وري علمي
Email: m-tabriz@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913272
پروفسور غلام عباس پارسافر
استاد
تلفن:
مرحوم پروفسور امان الله امین زاده
استاد
تلفن:
پروفسور مهدی امیر نصر
استاد
amirnasr@cc.iut.ac.ir
تلفن: