ارتقائ همکار ارجمند جناب آقای محمد تقی جعفری  از دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نمائیم

                                        داتنشکده شیمی