ارتقائ همکار ارجمند جناب آقای محمد ژیانی از دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نمائیم

                                        دتنشکده شیمی