پروفسور محمد ژیانی
هیات علمی
استاد
شیمی فیزیک
ساخت و ارزیابی پیل های سوختی پلیمری(single cell and stack)- الکترولایزر های تولید هیدروژن- باتری های Li/SOCl2 و اجزای آنها- ساخت وارزیابی انواع کاتالیست های نانو ساختار
03133913263