پروفسورمحمد ژیانی
هیات علمی
استاد
شیمی فیزیک
ساخت و ارزیابی پیلهای سوختی پلیمری(single cell and Stack) الکترولایزر های تولید هیدروژن، باتریهای Li/SOCl2 و اجزای انها، ساخت وارزیابی انواع کاتالیستهای نانو ساختار ،
03133913263