دکتر یوسف غایب
هیات علمی
دانشیار
شیمی فیزیک
شبيه سازي مولکولي- خواص انتقالي- ترموديناميک نانو مواد
03133912351
دکتر محمد محسن مومنی
هیات علمی
استادیار
شیمی فیزیک
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری، الکترودلس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سل های خورشیدی
03133913273