دکتر یوسف غایب
هیات علمی
دانشیار
شیمی فیزیک
شبيه سازي مولکولي-خواص انتقالي-ترموديناميک نانو مواد
03133913285
دکتر محمد محسن مومنی
هیات علمی
استادیار
شیمی فیزیک
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری الکتریکی، الکترولس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سلهای خورشیدی
03133913273