دکتر کیومرث اسکندری
هیات علمی
استادیار
شیمی فیزیک
شيمي کوانتومي- اتم ها در مولکول ها - شيمي محاسباتی - پيوندهاي شيميايي
03133913255
دکترحسین فرخ پور
هیات علمی
دانشیار
شیمی فیزیک
طيف سنجي فوتوالکترون- طيف سنجي ليزري- تابش سينکروترون- مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري - شيمي محاسباتي
03133913243
پروفسور عزت کشاورزی
هیات علمی
استاد
شیمی فیزیک
نانو ترموديناميک- ترموديناميک آماري - نانو سيالات و سيالات محدود شده در فضاي نانو - ترموديناميک آماري تساليس
03133913281