دکترکیومرث اسکندری
هیات علمی
استادیار
شیمی فیزیک
شيمي کوانتومي-اتم ها در مولکولها -شيمي محاسباتی -پيوندهاي شيميايي
03133913255
دکترحسین فرخ پور
هیات علمی
دانشیار
شیمی فیزیک
طيف سنجي فوتوالکترون-طيف سنجي ليزري-تابش سينکروترون-مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري -شيمي محاسباتي
03133913243
پروفسور عزت کشاورزی
هیات علمی
استاد
شیمی فیزیک
نانو ترموديناميک-ترموديناميک آماري -نانو سيالات، سيالات محدود شده در فضاي نانو -ترموديناميک آماري تساليس
03133913281