پروفسور غلام عباس پارسافر
استاد
پروفسور بیژن نجفی
استاد
خواص انتقالي-شبيه سازي ديناميک مولکولي
Email: najafi@cc.iut.ac.ir