پروفسور غلام عباس پارسافر
استاد
دکتر یوسف غایب
دانشیار
شبيه سازي مولکولي- خواص انتقالي- ترموديناميک نانو مواد
Email: ghayeb@iut.ac.ir
پروفسور بیژن نجفی
استاد
خواص انتقالي-شبيه سازي ديناميک مولکولي
Email: najafi@cc.iut.ac.ir