دکتر محمد دیناری
هیات علمی
دانشیار
شیمی آلی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت ها
03133913270