دکتر محمد دیناری
هیات علمی
دانشیار
شیمی آلی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت
Email: dinari@cc.iut.ac.ir 03133913270