دکترعلیرضا نجفی
هیات علمی
دانشیار
شیمی آلی
شيمي آلي- سنتزترکیبات آلی- شيمي سبز- شيمي محاسباتي
03133913256