پروفسور حسین توکل
هیات علمی
استاد
شیمی آلی
نانو تيوبهاي اصلاح شده-سنتزهاي چند جزئي -شيمي محاسباتي
03133913241