پروفسور عبدالرضا حاجی پور
هیات علمی
استاد
شیمی آلی
شیمی دارویی- سنتز ترکیبات آلی
03133913262