پروفسور شادپور ملک پور
هیات علمی
استاد
شیمی آلی
شیمی پلیمر- نانوکامپوزیت ها- پلیمرهای زیست تخریب پذیر
03133913267