پروفسور شادپور ملک پور
هیات علمی
استاد
شیمی آلی
03133913267