دکترفاطمه
داور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها
تلفن: 03133913289
فکس: 03133912350
Email: davar@cc.iut.ac.ir