پروفسور مهدی امیر نصر
هیات علمی
استاد
شیمی معدنی
خانم ثریا مقدادی
هیات علمی
استادیار