دکتر فاطمه داور
هیات علمی
دانشیار
شیمی معدنی
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها- مگنتوشیمی
03133913289