دکترحسین چینی فروشان
هیات علمی
دانشیار
شیمی معدنی
سنتز و ساختار ترکيبات معدني
03133913261
پروفسور حسن حدادزاده
هیات علمی
استاد
شیمی معدنی
شیمی معدنی- بیوشیمی و نانوبیوشیمی معدنی- شیمی ارگانومتالیک- مواد پیشرفته و کاتالیست ها- شیمی صنعتی
03133913240