دکترحسین چینی فروشان
هیات علمی
دانشیار
شیمی معدنی
شبکه هاي آلي – فلزي ,پليمرهاي کوئورديناسيون-زيست شيمي معدني-سنتز و ساختار ترکيبات شيمي معدني -مطالعات جذب گاز، لومينسانس جامد و کاتاليزورهاي غير همگن
03133913261
پروفسور حسن حدادزاده
هیات علمی
استاد
شیمی معدنی
کاهش الکتروکاتاليستي -کاهش فتوکاتاليستي-کمپلکس هاي سيکلومتال دار شده-اسپکتروالکتروشيمي-داروهاي ضد سرطان
03133913240