پروفسور کاظم کرمی
هیات علمی
استاد
شیمی معدنی
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن - فسفرايليدها- برهمکنش ترکیبات آلی فلزی با بیومولکول ها
03133913239
دکتر علی حسین کیانفر
هیات علمی
دانشیار
شیمی معدنی
کمپلکس هاي بازهای شيف - ترموديناميک و ترموگراويمتري مواد معدنی - نانو شيمي
03133913245