پروفسور کاظم کرمی
هیات علمی
استاد
شیمی معدنی
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن آنتی کنسر- DNA-BSA - فسفرايليده
03133913239
دکتر علی حسین کیانفر
هیات علمی
دانشیار
شیمی معدنی
کمپلکس هاي فلزي باز شيف -ترموديناميک-ترموگر اويمتري -الکتروشيمي-نانو شيمي
03133913245