پروفسورعلی اصغر
انصافی
رئیس دانشکده
مرتبه علمی: استاد
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي استفاده از تکنولوژی نوری در انرژی های نو
تلفن: 03133913269
فکس: 03133912350
Email: ensafi@cc.iut.ac.ir