پروفسور علی اصغر انصافی
هیات علمی
استاد
شیمی تجزیه
سنسورها و بيوسنسورها- توسعه منابع جدید انرژی- آناليز مقادير بسيار کم- آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي - استفاده از تکنولوژی نوری انرژی های نوین- نانومواد در پیل های سوختی و ذخیره سازی انرژی
03133913269
پروفسور بهزاد رضایی
هیات علمی
استاد
شیمی تجزیه
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
03133913268