پروفسورعلی اصغر انصافی
هیات علمی
استاد
شیمی تجزیه
سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي استفاده از تکنولوژی نوری در انرژی های نو
03133913269
پروفسور بهزاد رضایی
هیات علمی
استاد
شیمی تجزیه
سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي
03133913268