دکتر محمد تقی جعفری
هیات علمی
دانشیار
شیمی تجزیه
اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم
03133913259