پروفسور محمد سراجی
هیات علمی
استاد
شیمی تجزیه
روشهای ريز استخراج - آناليز های مقادير بسيار کم - کروماتوگرافی- آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
03133913248