پروفسور محمد سراجی
هیات علمی
استاد
شیمی تجزیه
روشهای ريز استخراج -آناليز های مقادير بسيار کم -کروماتوگرافی-آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
03133913248