محمد تقی جعفری
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم
Email: jafari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913259
شماره اتاق: :
کیومرث زرگوش
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
نورتابي شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت
Email: kiomarszargoosh@yahoo.com
تلفن:
03133913287
شماره اتاق: :
پروفسور محمد سراجی
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
روشهای ريز استخراج -آناليز های مقادير بسيار کم -کروماتوگرافی-آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی
Email: saraji@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913248
شماره اتاق: :