مرحوم د کتر حسن رحیمی منصور
آقای محمد امیر خیزی
پروفسور تقی خیامیان
استاد
اسپکترومتري تحرک يوني-ساخت دستگاههاي شيميايي -کمومتريکس و بيو انفورماتيکس
Email: taghi@cc.iut.ac.ir