اعضای هیئت علمی

دکتر حسین چینی فروشان اصفهانی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شبکههاي آلي – فلزي ,پليمرهاي کوئورديناسيون-زيست شيمي معدني-سنتز و ساختار ترکيبات شيمي معدني -مطالعات جذب گاز، لومينسانس جامد و کاتاليزورهاي غير همگن

تلفن:

0098-0311-3913261

پست الکترونیکی:

chinif@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شهید بهشتی

پروفسورحسن حداد زاده

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

کاهش الکتروکاتاليستي -کاهش فتوکاتاليستي-کمپلکس هاي سيکلومتال دار شده-اسپکتروالکتروشيمي-داروهاي ضد سرطان

تلفن:

0098-0311-3913240

پست الکترونیکی:

hadad@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه کارلتون کانادا-شهید بهشتی تهران

دکتر فاطمه داور

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها

تلفن:

98-311-3913289

پست الکترونیکی:

davar@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کاشان

پرفسور کاظم کرمی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن آنتی کنسر- DNA-BSA - فسفرايليده

تلفن:

983113913239

پست الکترونیکی:

karami@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه بوعلی سینا

دکتر علی حسین کیانفر

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

کمپلکس هاي فلزي باز شيف -ترموديناميک-ترموگر اويمتري -الکتروشيمي-نانو شيمي

تلفن:

0098-0311-3913245

پست الکترونیکی:

akianfar@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز

دکتر غلامحسین محمد نژاد

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913279

پست الکترونیکی:

mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شهید بهشتی