اعضای هیئت علمی

پروفسورحسین توکل

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو تيوبهاي اصلاح شده-سنتزهاي چند جزئي -شيمي محاسباتي

تلفن:

98-311-3913241

پست الکترونیکی:

h_tavakol@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور عبدالرضا حاجی پو ر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913262

پست الکترونیکی:

haji@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه ولونکونگ استرالیا

دکتر محمد دیناری

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت

تلفن:

0098-031-33913270

پست الکترونیکی:

dinari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر امیر عبدالملکی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

غشاء هاي الکتروليت پليمري-نانو کامپوزيت هاي پليمري -مواد بر پايه گرافن -پليمرهاي با کارايي بالا

تلفن:

98-311-3913249

پست الکترونیکی:

abdolmaleki@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز

پروفسور مهران غیاثی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

کاتاليزورهاي ناهمگن -حذف آلاينده ها -اصلاح سطح جاذبها -رهانش دارو

تلفن:

0098-0311-3913254

پست الکترونیکی:

mghiaci@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کالیفرنیا

پروفسور شادپور ملک پو ر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913267

پست الکترونیکی:

mallak@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه فلوریدا

دکتر علیرضا نجفی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

شيمي آلي- سنتز-شيمي سبز-شيمي محاسباتي

تلفن:

0098-0311-3913256

پست الکترونیکی:

anajafi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان