اعضای هیئت علمی

پروفسور علی اصغر انصافی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

سنسورها و بيوسنسورها-روشهاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکوپي-آناليز مقادير بسيار کم-آناليز مواد دارويي و بيولوژيکي

تلفن:

0098-0311-3913269

پست الکترونیکی:

ensafi@cc.iut.ac.ir

وب سایت شخصی :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز

دکتر محمد تقی جعفری

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

اسپکترومتر تحرک یونی (IMS) به صورت مجزا یا کوپل شده با سیتم کروماتو گرافی (GC-IMS LC-IMS) شناسایی مقادیر کم

تلفن:

0098-0311-3913259

پست الکترونیکی:

jafari@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسور بهزاد رضایی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

سنسور و بيوسنسور-روش هاي الکتروشيميايي و اسپکتروسکپي در آناليز-اندازه گيري مواد شيميايي، دارويي و بيولوژيکي- منابع انرژي الکتروشيميايي

تلفن:

0098-0311-3913268

پست الکترونیکی:

rezaei@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر کیومرث زرگوش

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

نورتابي شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت

تلفن:

0098-0311-3913287

پست الکترونیکی:

kiomarszargoosh@yahoo.com

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور محمد سراجی

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

روشهای ريز استخراج -آناليز های مقادير بسيار کم -کروماتوگرافی-آناليز مواد دارويی، غذايی، زيست محيطی و بيولوژيکی

تلفن:

98-311-3913248

پست الکترونیکی:

saraji@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه صنعتی شریف

پروفسور سید حسن قاضی عسکر

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

تلفن:

0098-0311-3913260

پست الکترونیکی:

ghazi@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه کارلتون