دکترکیومرث اسکندری
معاون آموزشی
استادیار
معاون آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
شيمي کوانتومي-اتم ها در مولکولها -شيمي محاسباتی -پيوندهاي شيميايي
Email: k.eskandari
تلفن:
03133913255
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور محمود تبریزچی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
طيف سنجي تحرک يوني-ليزر اسپکتروسکوپي -طيف سنجي جرمي زمان پرواز-تابش سينکروترون-دستگاه وري علمي
Email: m-tabriz@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913272
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسورمحمد ژیانی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
ساخت و ارزیابی پیلهای سوختی پلیمری(single cell and Stack) الکترولایزر های تولید هیدروژن، باتریهای Li/SOCl2 و اجزای انها، ساخت وارزیابی انواع کاتالیستهای نانو ساختار ،
Email: m_zhiani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913263
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر یوسف غایب
رؤسای پیشین
دانشیار
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
شبيه سازي مولکولي-خواص انتقالي-ترموديناميک نانو مواد
Email: ghayeb@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913285
شماره اتاق: :
03133912350
دکترحسین فرخ پور
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
طيف سنجي فوتوالکترون-طيف سنجي ليزري-تابش سينکروترون-مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري -شيمي محاسباتي
Email: h-farrokh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913243
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور عزت کشاورزی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
نانو ترموديناميک-ترموديناميک آماري -نانو سيالات، سيالات محدود شده در فضاي نانو -ترموديناميک آماري تساليس
Email: keshavrz@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913281
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر محمد محسن مومنی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری الکتریکی، الکترولس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سلهای خورشیدی
Email: mm.momeni@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913273
شماره اتاق: :
03133913250