دکتر کیومرث اسکندری
معاون آموزشی
استادیار
معاون آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
شيمي کوانتومي- اتم ها در مولکول ها - شيمي محاسباتی - پيوندهاي شيميايي
Email: k.eskandari@iut.ac.ir
تلفن:
03133913255
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور محمود تبریزچی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
طيف سنجي تحرک يوني- ليزر اسپکتروسکوپي - طيف سنجي جرمي زمان پرواز- تابش سينکروترون- دستگاهوري علمي
Email: m-tabriz@iut.ac.ir
تلفن:
03133913272
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور محمد ژیانی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
ساخت و ارزیابی پیل های سوختی پلیمری(single cell and stack)- الکترولایزر های تولید هیدروژن- باتری های Li/SOCl2 و اجزای آنها- ساخت وارزیابی انواع کاتالیست های نانو ساختار
Email: m_zhiani@iut.ac.ir
تلفن:
03133913263
شماره اتاق: :
03133912350
دکترحسین فرخ پور
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
طيف سنجي فوتوالکترون- طيف سنجي ليزري- تابش سينکروترون- مکانيک کوانتومي و ترموديناميک آماري - شيمي محاسباتي
Email: h-farrokh@iut.ac.ir
تلفن:
03133913243
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور عزت کشاورزی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
نانو ترموديناميک- ترموديناميک آماري - نانو سيالات و سيالات محدود شده در فضاي نانو - ترموديناميک آماري تساليس
Email: keshavrz@iut.ac.ir
تلفن:
03133913281
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر محمد محسن مومنی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
فوتوالکتروشیمی، فوتوکاتالیست، الکتروسنتز، الکتروکاتالیست، آبکاری، الکترودلس، خوردگی، بازدارنده های خوردگی، حفاظت کاتدی، سل های خورشیدی
Email: mm.momeni@iut.ac.ir
تلفن:
03133913273
شماره اتاق: :
03133913250