پروفسور حسین توکل
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
نانو تيوبهاي اصلاح شده-سنتزهاي چند جزئي -شيمي محاسباتي
Email: h_tavakol@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913241
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور عبدالرضا حاجی پور
استاد
زمینه های تحقیقاتی
Email: haji@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913262
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر محمد دیناری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت
Email: dinari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
Email: dinari@cc.iut.ac.ir 03133913270
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور مهران غیاثی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
کاتاليزورهاي ناهمگن -حذف آلاينده ها -اصلاح سطح جاذبها -رهانش دارو
Email: mghiaci@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913254
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور شادپور ملک پور
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
Email: mallak@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913267
شماره اتاق: :
03133912350
دکترعلیرضا نجفی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شيمي آلي- سنتز-شيمي سبز-شيمي محاسباتي
Email: anajafi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913256
شماره اتاق: :
03133912350