پروفسور حسین توکل
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
نانو تيوب هاي اصلاح شده- سنتزهاي چند جزئي - شيمي محاسباتي
Email: h_tavakol@iut.ac.ir
تلفن:
03133913241
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور عبدالرضا حاجی پور
استاد
زمینه های تحقیقاتی
شیمی دارویی- سنتز ترکیبات آلی
Email: haji@iut.ac.ir
تلفن:
03133913262
شماره اتاق: :
33912350 98+
دکتر محمد دیناری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
دانشیار
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت ها
Email: dinari@iut.ac.ir
تلفن:
03133913270
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور مهران غیاثی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
کاتاليست هاي ناهمگن - حذف آلاينده ها - اصلاح سطح جاذب ها - رهایش دارو
Email: mghiaci@iut.ac.ir
تلفن:
03133913254
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر سیاوش کاظمی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
سنتز ترکیبات آلی کاتالیست شیمی سبز
Email :skazemi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913282
شماره اتاق: :
33912350 98+
پروفسور شادپور ملک پور
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
شیمی پلیمر- نانوکامپوزیت ها- پلیمرهای زیست تخریب پذیر
Email: mallak@iut.ac.ir
تلفن:
03133913267
شماره اتاق: :
03133912350
دکترعلیرضا نجفی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شيمي آلي- سنتزترکیبات آلی- شيمي سبز- شيمي محاسباتي
Email: anajafi@iut.ac.ir
تلفن:
03133913256
شماره اتاق: :
03133912350