دکترحسین چینی فروشان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
سنتز و ساختار ترکيبات معدني
Email: chinif@iut.ac.ir
تلفن:
03133913261
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور حسن حدادزاده
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
شیمی معدنی- بیوشیمی و نانوبیوشیمی معدنی- شیمی ارگانومتالیک- مواد پیشرفته و کاتالیست ها- شیمی صنعتی
Email: hadad@iut.ac.ir
تلفن:
03133913240
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر فاطمه داور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها- مگنتوشیمی
Email: davar@iut.ac.ir
تلفن:
03133913289
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور کاظم کرمی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن - فسفرايليدها- برهمکنش ترکیبات آلی فلزی با بیومولکول ها
Email: karami@iut.ac.ir
تلفن:
03133913239
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر علی حسین کیانفر
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
کمپلکس هاي بازهای شيف - ترموديناميک و ترموگراويمتري مواد معدنی - نانو شيمي
Email: akianfar@iut.ac.ir
تلفن:
03133913245
شماره اتاق: :
03133912350
دکترغلام حسین محمدنژاد
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شیمی مواد، نانو شیمی، تهیه اکسیدهای فلزی از الکوکسید های فلزی، تهیه و شناسایی کمپلکس‌های قندی، تهیه و شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس‌های فلزی
Email: mohammadnezhad@iut.ac.ir
تلفن:
03133913279
شماره اتاق: :
03133912350