دکترحسین چینی فروشان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شبکه هاي آلي – فلزي ,پليمرهاي کوئورديناسيون-زيست شيمي معدني-سنتز و ساختار ترکيبات شيمي معدني -مطالعات جذب گاز، لومينسانس جامد و کاتاليزورهاي غير همگن
Email: chinif@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913261
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور حسن حدادزاده
مدیرگروه
استاد
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
کاهش الکتروکاتاليستي -کاهش فتوکاتاليستي-کمپلکس هاي سيکلومتال دار شده-اسپکتروالکتروشيمي-داروهاي ضد سرطان
Email: hadad@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913240
شماره اتاق: :
03133912350
دکترفاطمه داور
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
نانو مواد معدني -کمپلکس هاي معدني -نانو کاتاليست ها
Email: davar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913289
شماره اتاق: :
03133912350
پروفسور کاظم کرمی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
نانو کاتاليست- کاتاليست هاي هموژن و هتروژن آنتی کنسر- DNA-BSA - فسفرايليده
Email: karami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913239
شماره اتاق: :
03133912350
دکتر علی حسین کیانفر
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
کمپلکس هاي فلزي باز شيف -ترموديناميک-ترموگر اويمتري -الکتروشيمي-نانو شيمي
Email: akianfar@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913245
شماره اتاق: :
03133912350
دکترغلام حسین محمدنژاد
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
شیمی مواد، نانو شیمی، تهیه اکسیدهای فلزی از الکوکسید های فلزی، تهیه و شناسایی کمپلکس‌های قندی، تهیه و شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس‌های فلزی
Email: mohammadnezhad@cc.iut.ac.ir
تلفن:
03133913279
شماره اتاق: :
031-33912350